ارسال آگهی

مراحل دریافت مجوز حمل نخاله ساختمانی در تهران جهت تخلیه و دفع نخاله ساختمانی

در این بخش مراحل اخذ مجوز حمل نخاله و تخلیه و دفع مجاز خاک و نخاله ساختمانی و پسماند عمرانی در شهر تهران را تقدیم کاربران گرامی و شهروندان گرامی تهران می کنیم. مراحل دریافت مجوز حمل نخاله شامل 12 مرحله ی کلی است که بر اساس مفاد مندرج در وب سایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تقدیم کاربران گرامی می شود. همچنین در صورتی که نیاز به دریافت خدمات حمل نخاله و مصالح ساختمانی داشته باشید، می توانید به صورت مستقیم به افراد ارائه دهنده ی خدمات مربوطه، دسترسی داشته باشید.

مراحل پیش از عملیات اجرایی حمل نخاله

اول: مراجعه مالک به دفاتر الکترونیک

دوم: کامل کردن فرمهای درخواست و تقدیم بروشور مربوطه

سوم: طی کردن مراحل شهرسازی

چهارم: محاسبه برآورد حجم خاک و نخاله ساختمانی در مرحله بازدید اعلام پارامترهای مورد نیاز

پنجم: تخمین و محاسبه میزان عوارض خاک و نخاله با ارائه ی اطلاعات مورد نیاز محاسبه، به صورت سیستمی، بر اساس اطلاعات موجود در شهرسازی و ماموران بازدید

ششم: اعلام وصول مبالغ عوارض خاک و نخاله ساختمانی به صورت کامپیوتری (سیستمی) انجام شده و از طریق دفاتر الکترونیکی شهر به مالک ابلاغ و اعلام وصول دریافت گردد. (پس از تصویب و ابلاغ لایحه ذیربط به شهرداری)

هفتم: معرفی پیمانکار مجاز جهت ارائه سرویس حمل نخاله و خاک از طرف مالک ساختمان

هشتم: تکمیل فرم مربوطه توسط دفتر الکترونیک

نهم: مراجعه پیمانکار به معاونت پسماندهای ساختمانی و عمرانی تهران جهت طی امور اداری مربوطه

  1. ارائه مشخصات ماشین آلات مربوطه برای صدور کارت تردد و صادر شدن شناسه RFID برای اولین بار
  2. صادر کردن کارت ماشین آلات
  3. تعیین تعداد سرویس هر کامیون بر اساس پارامترهای پیشین
  4. صادر کردن برگ مسیر برای هر کدام از کامیون ها (شارژ RFID) – توضیح اینکه در فاز دوم،‌ تمام عملیات تعیین مسیر توسط دفاتر الکترونیک انجام خواهد شد.
  5. دریافت مجوز حمل نخاله در تهران

مراحل پس از ورود به فاز اجرایی عملیات حمل نخاله

دهم: شروع عملیات عمرانی و ساختمانی (شهرداران در نواحی موظفند در حین دریافت برگه مجوز عملیات عمرانی و ساختمانی نسبت به دریافت برگ تاییدیه معاونت پسماندهای ساختمانی و عمرانی مبنی بر عقد قرارداد مالک با پیمانکاران مجاز اقدام نمایند. این کار برای صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی الزامیست)

یازدهم: عملیات تخلیه در گود

دوازدهم: نظارت – نظارت کردن در حین انجام کار به صورتهای زیر انجام می شود:

  1. نظارت بر اجرای عملیات در حین انــجام کار توسط شهرداران نواحی (کارشناس بازیافت) انجام می گیرد.
  2. نظارت بر صحیح بودن عملیات در هنگام انجام کار با اضافه شدن بخشی در ماده 4 زونکن کارگاهی بعهده مهندس ناظر پروژه قرار می‌گیرد.

سیزدهم: قابلیت تایید درستی و صحت عملیات و صادر کردن برگ صحت عملیات برای مالک توسط معاونت پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهرداری تهران

منبع: وب سایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به آدرس:

http://pasmand.tehran.ir/Defult.aspx?tabid=112

دسته بندی شده در: حمل نخاله و حمل مصالح, مجله

ارسال نظر