ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "حمل نخاله و حمل مصالح"


حمل نخاله و حمل مصالح + جنوب تهران + مرکز تهران + شرق تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران بجز شمال – ۲۴ ساعته (داود علی پور)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + جنوب تهران + مرکز تهران + غرب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( صفی اله غفاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

99%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

غرب تهران + شرق تهران + تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + مرکز تهران + جنوب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۵ صبح تا ۱ بامداد ( یوسف عزتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

غرب تهران + شرق تهران + تهران + مرکز تهران + شمال تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( میرحامد علوی زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + تهران + جنوب تهران + شمال تهران + مرکز تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

خاور و نیسان – کل تهران – ۶ صبح تا ۲ بامداد ( موسی حبیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + شرق تهران + جنوب تهران + تهران + مرکز تهران + حمل نخاله و حمل مصالح +

تماس بگیرید

کل تهران – ۷ صبح تا ۱۱ شب ( اسماعیل عزتی کردلر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + مرکز تهران + جنوب تهران + تهران + شمال تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( رضا زارعی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + جنوب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران +

تماس بگیرید

حمل نخاله تهران – جنوب – غرب – ۶ صبح تا ۱۱ شب ( مرتضی نقی پور)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + جنوب تهران + شمال تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( عیسی دهقان کردلر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + شرق تهران + شمال تهران + تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح +

تماس بگیرید

کل تهران _ ۲۴ ساعته ( شاهین نقی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( فردین عبادی بزوان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

99%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

مرکز تهران + غرب تهران + تهران + شمال تهران + شرق تهران + جنوب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( مصطفی قربانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.