ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "حمل نخاله و حمل مصالح"


شمال تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + شرق تهران + غرب تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( رضا زارعی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + حمل نخاله و حمل مصالح +

تماس بگیرید

خاور حمل باکس – سیدی – کوهسنگی – امام رضا ( منصور رحیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + مصالح ساختمانی + غرب تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کفی – غرب – جنوب – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( مجتبی کرمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + تهران + شرق تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + حمل نخاله و حمل مصالح +

تماس بگیرید

خاور و نیسان – کل تهران – ۶ صبح تا ۲ بامداد ( موسی حبیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + حمل نخاله و حمل مصالح +

تماس بگیرید

شمال تهران – ۲۴ ساعته ( عیسی دهقان کردلر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

جنوب تهران + غرب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + تهران +

تماس بگیرید

حمل نخاله تهران – جنوب – غرب – ۶ صبح تا ۱۱ شب ( مرتضی نقی پور)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

حمل نخاله و حمل مصالح + شمال تهران + تهران + شرق تهران + جنوب تهران + غرب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( هادی عبدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + شرق تهران + شمال تهران + جنوب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۵ صبح تا ۱ بامداد ( یوسف عزتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شرق تهران + جنوب تهران + تهران + حمل نخاله و حمل مصالح +

تماس بگیرید

خاور – نیسان – شرق – جنوب – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( مجتبی قربانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

حمل نخاله و حمل مصالح + تهران + شمال تهران + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

خاور – شرق – شمال – مرکز – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( صفی اله غفاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شرق تهران + جنوب تهران + تهران + شمال تهران + مرکز تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( اسماعیل گنجه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شمال تهران + شرق تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + غرب تهران + تهران + حمل نخاله و حمل مصالح +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 12 شب ( اروجعلی عبادی بزوان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.