ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "حمل نخاله و حمل مصالح"


جنوب تهران + مرکز تهران + تهران + حمل نخاله و حمل مصالح +

تماس بگیرید

جنوب – مرکز ( مرتضی نقی پور)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + مرکز تهران + شمال تهران + جنوب تهران + شرق تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + تهران +

تماس بگیرید

نیسان و خاور – کل تهران ( اسماعیل حبیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
88%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

جنوب تهران + مرکز تهران + غرب تهران + شرق تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( موسی دهقان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + شرق تهران + جنوب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( محمدرضا علیپور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

شرق تهران + مرکز تهران + تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + جنوب تهران +

تماس بگیرید

شرق – مرکز – جنوب ( ابراهیم رسول زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + شرق تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران + جنوب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

مرکز تهران ( هادی عبدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + شرق تهران + غرب تهران + جنوب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 12 شب ( اروجعلی عبادی بزوان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + شمال تهران + مرکز تهران + تهران + شرق تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( اصغر گنجه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران + تهران + شمال تهران + جنوب تهران + شرق تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( غلامرضا حمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

حمل نخاله و حمل مصالح + جنوب تهران + شمال تهران + مرکز تهران + شرق تهران + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( فردین عبادی بزوان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

حمل نخاله و حمل مصالح + شمال تهران + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – شرق ( مختار اسدزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

مرکز تهران + غرب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + جنوب تهران + شمال تهران + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( بلال حبیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up