ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "حمل نخاله و حمل مصالح"


شمال تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + شرق تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( اسماعیل گنجه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

حمل نخاله و حمل مصالح + مرکز تهران + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

شرق – مرکز ( اسماعیل اسدزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + شمال تهران +

تماس بگیرید

خاور – شرق – شمال ( محسن کولیوند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

جنوب تهران + غرب تهران + مرکز تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + تهران + شمال تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( فردین عبادی بزوان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + کرج + غرب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح +

تماس بگیرید

خاور – غرب تهران – کل کرج ( پیمان محمودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شرق تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران + جنوب تهران + شمال تهران + تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( موسی دهقان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

حمل نخاله و حمل مصالح + جنوب تهران + شرق تهران + تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

شرق – مرکز – جنوب ( ابراهیم رسول زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

جنوب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران + شمال تهران + تهران + شرق تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( محمدرضا علیپور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

جنوب تهران + شرق تهران + شمال تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + مرکز تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

مرکز تهران ( هادی عبدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران + جنوب تهران + شرق تهران + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( غلامرضا حمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

مصالح ساختمانی + حمل نخاله و حمل مصالح + شمال تهران + تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

غرب – جنوب ( مجتبی کرمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

حمل نخاله و حمل مصالح + تهران +

تماس بگیرید

خاور – کل تهران ( رسول حبیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up