ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "یدک کش و حمل خودرو"


یدک کش و حمل خودرو + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – درون شهری – برون شهری – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( عباس عباس زاده آتشگاه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + رشت +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر رشت – انزلی – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( محمود میرزای موسوی خمامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + مکانیک سیار + قم +

تماس بگیرید

نیسان چرخگیردار هیدرولیک – فقط داخل شهر قم ( احمد عباسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + قم +

تماس بگیرید

درون شهری و برون شهری – ۲۴ ساعته ( مهرداد رضاقلی بیگی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کفی دار – درون شهری – برون شهری – ۲۴ ساعته ( سعید باقری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

چرخگیردار – شرق تهران – ۶ صبح تا ۸ شب ( علی محمودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + یدک کش و حمل خودرو + ساری + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

داخل شهر ساری ( مجتبی بی ذر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + اردبیل +

تماس بگیرید

هشترود – میانه – سرچم ( رضا محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شیراز + مکانیک سیار + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( جعفر کشاورز )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + بجنورد +

تماس بگیرید

هیدرولیک – کفی دار – کل بجنورد ( علی یزدانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + تهران + شمال تهران + یدک کش و حمل خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

چرخ گیردار – شمال تهران – ۱۰ صبح تا ۱۲ شب ( رسول کاظم زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + بندرعباس +

تماس بگیرید

نیسان زنجیردار – کل بندرعباس – ۶ صبح تا ۱ بامداد ( محمدرضا رئیسی سرخونی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.