ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر تردمیل"


تعمیر تردمیل + تعمیر دوچرخه ثابت + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( محمدرضا امینی حسین آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تعمیر دوچرخه ثابت + تهران + غرب تهران + تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر تردمیل + شمال تهران + شرق تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ورامین – دماوند – بومهن ( ایوب اطیابی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
88%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
70%
:وقت شناسی
83%
:امتیاز کل

تعمیر صندلی ماساژ + شیراز + تعمیر تردمیل + تعمیر دوچرخه ثابت +

تماس بگیرید

کل شیراز – 9 صبح تا 12 شب ( محمد مولی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + تعمیر تردمیل + تعمیر صندلی ماساژ + غرب تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + شمال تهران + کرج + شرق تهران +

تماس بگیرید

الپتیکال انجام نمیشود – کل تهران ( علیرضا مرسلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر دوچرخه ثابت + اصفهان + تعمیر تردمیل +

تماس بگیرید

کل اصفهان – 9 صبح تا 9 شب ( ابراهیم رمضان پوررنانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + شرق تهران + تعمیر صندلی ماساژ + جنوب تهران + تعمیر دوچرخه ثابت + غرب تهران + شمال تهران + تعمیر تردمیل +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حامد حاجی ابوالحسنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
87%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر تردمیل + شرق تهران + تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر دوچرخه ثابت + شمال تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 10 صبح تا 7 شب ( مهدی رجبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر تردمیل + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( یداله محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + شرق تهران + تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر تردمیل + جنوب تهران + کرج + شمال تهران + مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

الپتیکال و دوچرخه ثابت انجام نمیشود – تهران – کرج – ۹ صبح تا ۹ شب ( بهرام کاشی بهمنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

شرق تهران + تعمیر تردمیل + شمال تهران + کرج + جنوب تهران + مرکز تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – کرج ( حمیدرضا احمدی برزگر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تبریز + تعمیر تردمیل + تعمیر دوچرخه ثابت + تعمیر صندلی ماساژ +

تماس بگیرید

کل تبریز – 12 ظهر تا 9 شب ( امیر خائف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شیراز + تعمیر تردمیل + تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر دوچرخه ثابت +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۹ صبح تا ۸ شب ( محسن علی پوریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.