ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر دوچرخه ثابت"


تعمیر تردمیل + شیراز + تعمیر دوچرخه ثابت + تعمیر صندلی ماساژ +

تماس بگیرید

کل شیراز – 9 صبح تا 12 شب ( محمد مولی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر دوچرخه ثابت + تعمیر تردمیل +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( محمدرضا امینی حسین آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + شرق تهران + تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر تردمیل + مرکز تهران + تهران + جنوب تهران + تعمیر دوچرخه ثابت +

تماس بگیرید

کل تهران – ورامین – دماوند – بومهن ( ایوب اطیابی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
88%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
70%
:وقت شناسی
83%
:امتیاز کل

شیراز + تعمیر دوچرخه ثابت + تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر تردمیل +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۹ صبح تا ۸ شب ( محسن علی پوریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تعمیر تردمیل + تعمیر دوچرخه ثابت + مرکز تهران + شمال تهران + تهران + شرق تهران + تعمیر صندلی ماساژ + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 10 صبح تا 7 شب ( مهدی رجبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر تردمیل + تعمیر صندلی ماساژ + مشهد + تعمیر دوچرخه ثابت +

تماس بگیرید

کل مشهد – 13 عصر تا 12 شب ( محسن معمارباشی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر تردمیل + تعمیر دوچرخه ثابت + تبریز + تعمیر صندلی ماساژ +

تماس بگیرید

کل تبریز – 12 ظهر تا 9 شب ( امیر خائف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر دوچرخه ثابت + تعمیر تردمیل +

تماس بگیرید

کل اصفهان – 9 صبح تا 9 شب ( ابراهیم رمضان پوررنانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + تعمیر صندلی ماساژ + شرق تهران + جنوب تهران + غرب تهران + مرکز تهران + تعمیر دوچرخه ثابت + تعمیر تردمیل + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( حامد ابوالحسنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
87%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.