ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "شمال تهران"


شرق تهران + جنوب تهران + تهران + کرج + شمال تهران + غرب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

تهران – کرج ( حسین جوادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

منطقه یک تهران ( امیرحسین خدائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90 89%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
%
:امتیاز کل

تهران + مرکز تهران + شمال تهران + شرق تهران + غرب تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

نصرت الله یاوری

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

مرکز تهران + شرق تهران + شمال تهران + غرب تهران + جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 7 شب ( امیرمحمد امامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران + شمال تهران + شرق تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران به جز غرب ( میثم نصیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + جنوب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + تهران + غرب تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( فردین عبادی بزوان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال تهران ( محمدمهدی عنایتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

شمال تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + تهران + غرب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

علیرضا فتحی ( 3 تن کفی دار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

محمد عباس نژاد ( شمال – شمال شرق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 8 شب ( پدرام عبدالعظیم زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شمال تهران + شرق تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

محمد فرهادی ( شمال – غرب – مرکز – شرق – جنوب )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شمال تهران + تعمیر کولر + نصب کولر + سرویس کولر + شرق تهران + تهران + ا +

تماس بگیرید

شمال شرق تهران ( یوسف ربانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up