ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "مکانیک سیار"


مکانیک سیار + تهران + مرکز تهران + غرب تهران + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

غرب – مرکز – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( رضا ایزانلو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار + شیراز +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۲۴ ساعته ( نیما مرشد بهبهانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۶ صبح تا ۹ شب ( عبدالعظیم جنگروی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + مکانیک سیار + تبریز + آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

کل تبریز ( صمد نوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

اصفهان + مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محسن حقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + مکانیک سیار + مشهد + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( هادی باقری مقدم نکاح )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیراز + آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز – ۲۴ ساعته ( حسین نامجو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + رشت +

تماس بگیرید

کل رشت ( یعقوب مسلم راد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار + شیراز + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( محمدعلی عابر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + شیراز + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( بهزاد نیک آئین )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مشهد + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

داخل شهر مشهد – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( وحید حداد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار + شمال تهران + شرق تهران + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

شرق – شمال شرقی – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( حسن قاسمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.