ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "مکانیک سیار"


کرمانشاه + یدک کش و حمل خودرو + مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( علیرضا مهدی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

آپاراتی و پنچرگیری سیار + شیراز + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۲۴ ساعته ( میثاق رسول نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

شمال تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( کاظم طیبی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + جنوب تهران + شمال تهران + مرکز تهران + غرب تهران + مکانیک سیار + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۲ شب (احمد جعفری)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + یدک کش و حمل خودرو + شیراز +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز – ۲۴ ساعته ( حسین قنبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + قم + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

نیسان چرخگیردار هیدرولیک – فقط داخل شهر قم – ۲۴ ساعته ( احمد عباسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + مکانیک سیار + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

فقط شمال تهران – از ۸ صبح تا ۹ شب ( عیسی حجی آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

آپاراتی و پنچرگیری سیار + تبریز + باتری سازی خودرو + یدک کش و حمل خودرو + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۲۴ ساعته ( صمد نوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

99%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + یدک کش و حمل خودرو + باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۲۴ ساعته ( مهدی مکتوبیان بهارانچی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + کرج + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

کل کرج – ۷ صبح تا ۹ شب ( محمد مصطفائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۶ صبح تا ۱۱ شب (محمدرضا ملامحمدی)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + شرق تهران + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۸ صبح تا ۹ شب ( مجتبی سبزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.