ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "غرب تهران"


شمال تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

فقط قفل اتومبیل – کل تهران به جز شرق ( صالح فراجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + جنوب تهران + شمال تهران + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( محمد خزائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران + شمال تهران + تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( اصغر گنجه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + اجاره جرثقیل + شرق تهران + شمال تهران + مرکز تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

7 تن تا 120 تن واقعی ( حسین شجاعی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( صابر احمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + سرویس کولر + تعمیر کولر + نصب کولر + تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران ( شهاب یوسفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

20%
:نحوه برخورد
23%
:تخصص فنی
21%
:تمیز کار بودن
23%
:ارائه فاکتور
22%
:وقت شناسی
22%
:امتیاز کل

جنوب تهران + شرق تهران + مرکز تهران + غرب تهران + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

خرده کاری انجام نمیشود – کل تهران ( رضا باب الحوائجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر + تهران + نصب کولر + غرب تهران + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

غرب و شمال غرب تهران ( شاهین یوسفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + مرکز تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب – جنوب – مرکز ( رسول امامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + شرق تهران + مرکز تهران + غرب تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( مجید حاجوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + جنوب تهران + شرق تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + شمال تهران + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + مرکز تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( سجاد غلامی زارع زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – غرب – 8 صبح تا 9 شب ( مرتضی کهزادی علی آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up