ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر صندلی ماساژ"


تعمیر دوچرخه ثابت + تبریز + تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر تردمیل +

تماس بگیرید

کل تبریز – 12 ظهر تا 9 شب ( امیر خائف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر دوچرخه ثابت + شیراز + تعمیر تردمیل +

تماس بگیرید

کل شیراز – 9 صبح تا 12 شب ( محمد مولی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شرق تهران + کرج + تعمیر صندلی ماساژ + جنوب تهران + غرب تهران + مرکز تهران + تعمیر تردمیل + شمال تهران + تعمیر دوچرخه ثابت + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ورامین – دماوند – بومهن ( ایوب اطیابی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
88%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
70%
:وقت شناسی
83%
:امتیاز کل

شمال تهران + مرکز تهران + تعمیر تردمیل + تعمیر دوچرخه ثابت + شرق تهران + تعمیر صندلی ماساژ + جنوب تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 10 صبح تا 7 شب ( مهدی رجبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر تردمیل +

تماس بگیرید

کل مشهد ( یداله محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تعمیر صندلی ماساژ + غرب تهران + تهران + شمال تهران + شرق تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

فقط تعمیرات روکش – کل تهران ( محمدحسین مطهری کیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیراز + تعمیر دوچرخه ثابت + تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر تردمیل +

تماس بگیرید

کل شیراز – 9 صبح تا 8 شب ( محسن علی پوریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر دوچرخه ثابت + غرب تهران + شرق تهران + تعمیر تردمیل + تعمیر صندلی ماساژ + مرکز تهران + شمال تهران + تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( حامد ابوالحسنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
87%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شرق تهران + غرب تهران + شمال تهران + جنوب تهران + تعمیر تردمیل + مرکز تهران + تعمیر صندلی ماساژ + کرج + تهران +

تماس بگیرید

الپتیکال و دوچرخه ثابت انجام نمیشود – تهران – کرج ( محمود کاشی بهمنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + کرج + شمال تهران + جنوب تهران + تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر تردمیل + غرب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

الپتیکال انجام نمیشود – کل تهران ( علیرضا مرسلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر دوچرخه ثابت + مشهد + تعمیر تردمیل + تعمیر صندلی ماساژ +

تماس بگیرید

کل مشهد – 13 عصر تا 12 شب ( محسن معمارباشی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر تردمیل + تعمیر دوچرخه ثابت + تعمیر صندلی ماساژ + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – 8 صبح تا 10 شب ( محمدرضا بلندنظر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

  • هنوز هیچ مطلب محبوبی وجود ندارد.
Scroll Up