ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر صندلی ماساژ"


تعمیر دوچرخه ثابت + تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر تردمیل + شیراز +

تماس بگیرید

کل شیراز – 9 صبح تا 12 شب ( محمد مولی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + تعمیر تردمیل + شرق تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + غرب تهران + تعمیر دوچرخه ثابت + شمال تهران + تعمیر صندلی ماساژ +

تماس بگیرید

کل تهران – ورامین – دماوند – بومهن ( ایوب اطیابی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
88%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
70%
:وقت شناسی
83%
:امتیاز کل

تعمیر تردمیل + تعمیر صندلی ماساژ + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( یداله محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شرق تهران + کرج + تهران + تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر تردمیل + شمال تهران + مرکز تهران + غرب تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

الپتیکال و دوچرخه ثابت انجام نمیشود – تهران – کرج – ۹ صبح تا ۹ شب ( بهرام کاشی بهمنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تعمیر تردمیل + تعمیر دوچرخه ثابت + غرب تهران + مرکز تهران + تعمیر صندلی ماساژ + شمال تهران + جنوب تهران + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 10 صبح تا 7 شب ( مهدی رجبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر صندلی ماساژ + مرکز تهران + شرق تهران + شمال تهران + جنوب تهران + تعمیر تردمیل + غرب تهران + تهران + تعمیر دوچرخه ثابت +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حامد حاجی ابوالحسنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
87%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + شرق تهران + غرب تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + تعمیر صندلی ماساژ +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( سیدمحمدحسین مطهری کیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر دوچرخه ثابت + تعمیر صندلی ماساژ + تبریز + تعمیر تردمیل +

تماس بگیرید

کل تبریز – 12 ظهر تا 9 شب ( امیر خائف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

غرب تهران + تعمیر تردمیل + جنوب تهران + تهران + شرق تهران + کرج + شمال تهران + مرکز تهران + تعمیر صندلی ماساژ +

تماس بگیرید

الپتیکال انجام نمیشود – کل تهران ( علیرضا مرسلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر صندلی ماساژ + شیراز + تعمیر تردمیل + تعمیر دوچرخه ثابت +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۹ صبح تا ۸ شب ( محسن علی پوریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.