ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "شیشه بری"


شمال تهران + شیشه بری + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( احمدرضا عسگری سیجانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران + مرکز تهران + شیشه بری + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + شرق تهران +

تماس بگیرید

شرق – مرکز – جنوب – ۸ صبح تا ۸ شب ( علیرضا روشن )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + شیشه بری + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + مرکز تهران + شمال تهران + جنوب تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

درب شیشه ای اتومات انجام نمیشود – کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( پرویز پروستان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + شمال تهران + تهران + شیشه بری + جنوب تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( جلال محمدپور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

شیشه بری + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۸ شب ( ابراهیم محسنی کرهرودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیشه بری + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۹ شب ( جواد کریمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + شیشه بری + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – مرکز – ۸ صبح تا ۸ شب ( وحید صفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیشه بری + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

شمال تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( جعفر بختیاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران + شرق تهران + شمال تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + شیشه بری +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( اسماعیل رضوانی نیگابادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

اصفهان + شیشه بری +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – 8 صبح تا 10 شب ( حسین نصیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.