ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "شرق تهران"


تهران + جنوب تهران + شرق تهران + مرکز تهران + شمال تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

محمدرضا احمدی ( کل تهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شرق تهران + جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

جنوب – شرق ( مهدی حاجی قربان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + کرج + جنوب تهران + غرب تهران + مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران و کرج ( داود پناهی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

جنوب تهران + غرب تهران + تهران + شرق تهران + شمال تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

مهران مهدیون

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + جنوب تهران + تهران + تابلو سازی + غرب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 9 صبح تا 9 شب ( مسعود داودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + شمال تهران + شرق تهران + جنوب تهران + غرب تهران + تعمیر مبل +

تماس بگیرید

نجاری مبل انجام نمیشود – کل تهران ( قاسم صدرگوهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

شرق تهران ( مهران غلامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

جنوب تهران + شرق تهران + کاور مبل + مرکز تهران + غرب تهران + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 10 شب ( علی حیدری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + غرب تهران + شرق تهران + نصاب آجر + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( مهدی کرمی یارولی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

حسین فراهانی ( شرق و شمال )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شمال تهران + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

شرق – شمال – 9 صبح تا 7 شب ( محمد مهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + شرق تهران + سرویس داکت اسپلیت + تهران + سرویس کولر گازی + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز ( محمد خداوردیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.