ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "شرق تهران"


غرب تهران + جنوب تهران + شمال تهران + شرق تهران + مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( علیرضا ولدخانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + جنوب تهران + شمال تهران + غرب تهران + تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

سعید سهامی حیدرنژاد ( 24 ساعته – فوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + مرکز تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – 9 صبح تا 7 شب ( محسن صالحی رسا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + شرق تهران + جنوب تهران + شمال تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( جعفر نوروزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مرکز تهران + جنوب تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + تهران + شرق تهران + شیشه بری +

تماس بگیرید

شرق – مرکز – جنوب – ۸ صبح تا ۸ شب ( علیرضا روشن )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۹ صبح تا ۸ شب ( هادی لطیف علی آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

عرفان ترابی ( فقط شرق و شمال شرق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

فقط جوش فلز و آهن انجام میشود – شمال – شرق – غرب – 8 صبح تا 9 شب ( امیرحسین خلاوه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

فقط نصب انجام میشود – کل تهران – 9 صبح تا 8 شب ( محمد یوسفی نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شرق تهران – 8 صبح تا 5 عصر ( علیرضا سلطانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + مرکز تهران + شمال تهران + شرق تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

فقط جوشکاری با استیل – کل تهران ( زین العابدین زینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

غرب تهران + مرکز تهران + تهران + جنوب تهران + نقاشی ساختمان + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۷ شب ( محبوب محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.