ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "شرق تهران"


غرب تهران + شمال تهران + سمپاشی منازل و اماکن + شرق تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( یونس امیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + مرکز تهران + شرق تهران + غرب تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 9 صبح تا 7 شب ( رمضان سنچولی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

تعمیر دوچرخه ثابت + غرب تهران + مرکز تهران + شرق تهران + تهران + تعمیر صندلی ماساژ + جنوب تهران + شمال تهران + تعمیر تردمیل +

تماس بگیرید

کل تهران ( حامد ابوالحسنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
87%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

غرب تهران + جنوب تهران + یدک کش و حمل خودرو + مرکز تهران + شمال تهران + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( هادی غفاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + جنوب تهران + غرب تهران + مرکز تهران + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 9 صبح تا 9 شب ( داود ساجدی یلانلو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + شرق تهران + تهران + مرکز تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( وحید قربانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

شرق تهران – 8 صبح تا 7 شب ( علی اکبر فرهادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + شمال تهران + کرج + تهران + مرکز تهران + شرق تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران و کرج – 9 صبح تا 6 عصر ( هانی کاظمی کوشا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شرق تهران – 8 صبح تا 10 شب ( امین شهبازی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شمال تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + تهران + شرق تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 12 شب ( حسین رضائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

مقصود رجبی ( فوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

جنوب تهران + شرق تهران + شمال تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران به جز مرکز – 8 صبح الی 7 عصر ( حمیدرضا امینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up