ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تابلو سازی"


گلبهار + تابلو سازی +

تماس بگیرید

تست آزمون

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
86%
:تمیز کار بودن
78%
:ارائه فاکتور
81%
:وقت شناسی
72%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + شرق تهران + مرکز تهران + تابلو سازی + جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 9 صبح تا 9 شب ( مسعود داودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل
فنی کار (تست دهنوی-۲)
تابلو سازی, گلبهار,

تماس بگیرید

فنی کار (تست دهنوی-۲)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

گلبهار + تابلو سازی +

تماس بگیرید

گلبهار ( تست مینا کیانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

10%
:نحوه برخورد
30%
:تخصص فنی
40%
:تمیز کار بودن
20%
:ارائه فاکتور
50%
:وقت شناسی
30%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + تابلو سازی +

تماس بگیرید

شرق تهران – 8 صبح تا 11 شب ( محمد صمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.