ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "جنوب تهران"


تهران + شرق تهران + کرج + نقاشی ساختمان + شمال تهران + غرب تهران + مرکز تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – کرج – ۸ صبح تا ۱۱ شب ( محسن گل محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

حمل نخاله و حمل مصالح + جنوب تهران + غرب تهران + شرق تهران + شمال تهران + تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۵ صبح تا ۱ بامداد ( یوسف عزتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

شمال تهران + شرق تهران + تعمیر تلویزیون + تهران + غرب تهران + مرکز تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( احسان خداپرست )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + تعمیر مبل + مرکز تهران + شرق تهران + جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( صفدر موسوی جهانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + شرق تهران + تعمیر دوچرخه ثابت + مرکز تهران + جنوب تهران + غرب تهران + تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر تردمیل + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 10 صبح تا 7 شب ( مهدی رجبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( میرحامد علوی زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + غرب تهران + جنوب تهران + تعمیر تلویزیون + شرق تهران + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( داریوش رجبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + غرب تهران + شرق تهران + شمال تهران + کاور مبل +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( عرفان محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + شرق تهران + مرکز تهران + تهران + جنوب تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( فرشاد کرمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

شمال تهران + باغبانی و سمپاشی گیاهان + مرکز تهران + شرق تهران + غرب تهران + جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( علی امیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + جنوب تهران + غرب تهران + تهران + شرق تهران + شمال تهران + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

کل تهران – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( امیرحسین جعفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + جنوب تهران + غرب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح +

تماس بگیرید

حمل نخاله تهران – جنوب – غرب – ۶ صبح تا ۱۱ شب ( مرتضی نقی پور)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.