ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "بجنورد"


یدک کش و حمل خودرو + بجنورد +

تماس بگیرید

هیدرولیک – کفی دار – کل بجنورد ( علی یزدانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + بجنورد + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

هیدرولیک – کفی دار – کل بجنورد ( تقی نیستانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رشت + بجنورد +

تماس بگیرید

مصطفی ندیمی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
88%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

بجنورد +

تماس بگیرید

کل بجنورد ( محسن شکری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

بجنورد + رشت +

تماس بگیرید

کمال دهنوی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

بجنورد +

تماس بگیرید

بجنورد – اسفراین – آشخانه – شیروان ( محمدرسول ایزانلو)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.