ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "باتری سازی خودرو"


آپاراتی و پنچرگیری سیار + اصفهان + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۲۴ ساعته ( اسماعیل یعقوب )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیراز + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز – ۲۴ ساعته ( حسین نامجو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + شیراز + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

کل شهر شیراز – ۱۰ صبح تا ۱۱ شب ( مهدی شیخی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۶ صبح تا ۹ شب ( عبدالعظیم جنگروی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

شرق تهران + باتری سازی خودرو + شمال تهران + تهران + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

فقط شمال و شرق – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( هادی عظیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + کرج + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد کاری کلخوران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + اصفهان + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۲۴ ساعته ( بهرام حسن پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( سیدحسین رضائی طلب یزدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

غرب – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( حسین محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + باتری سازی خودرو + تبریز + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

کل تبریز ( صمد نوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + شیراز + آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

تعمیر ماشین های قدیمی و کاربراتور انجام نمیشود – کل شیراز – ۷ صبح تا ۱۱ شب ( سعید رحمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + مرکز تهران + تهران + مکانیک سیار + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب – مرکز – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( رضا ایزانلو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.