ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "باتری سازی خودرو"


آپاراتی و پنچرگیری سیار + رشت + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

کل رشت ( یعقوب مسلم راد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + اصفهان + یدک کش و حمل خودرو + مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۲۴ ساعته ( بهرام حسن پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + یدک کش و حمل خودرو + جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

غرب – جنوب -۷ صبح تا ۶ عصر ( مهدی حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

اصفهان + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۲۴ ساعته ( پیمان محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + کرج +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( رسول علیرضائی کل گدازی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار + شیراز +

تماس بگیرید

تعمیر ماشین های قدیمی و کاربراتور انجام نمیشود – کل شیراز – ۷ صبح تا ۱۱ شب ( سعید رحمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شیراز + آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( حسین نامجو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + غرب تهران + آپاراتی و پنچرگیری سیار + تهران +

تماس بگیرید

غرب – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( حسین محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مشهد + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( هادی باقری مقدم نکاح )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان ( امیر نوری علویجه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( سیدحسین رضائی طلب یزدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + غرب تهران + مکانیک سیار + تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( بهرام نوروزگردانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.