ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب کرکره برقی"


نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + جوشکاری + نصب کرکره برقی + مشهد +

تماس بگیرید

کل شهر مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( غلامرضا پوراحد انزابی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب درب های اتومات پارکینگی + کرج + نصب کرکره برقی + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۸ شب ( حسین عالی پورریمله )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + شرق تهران + نصب کرکره برقی + شمال تهران + غرب تهران + جنوب تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل تهران به جز طرح ترافیک – ۸ صبح تا ۸ شب ( سعید خداپناه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + گلبهار + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – گلبهار – طرقبه – شاندیز – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( سهراب فغفورنژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تهران + غرب تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( شهروز مودبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب کرکره برقی + کلیدسازی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + اصفهان + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – داخل شهر اصفهان ( شکراله طاهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + کلیدسازی + اصفهان + نصب کرکره برقی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر اصفهان ( جلال نصراصفهانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب کرکره برقی + مرکز تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تهران +

تماس بگیرید

مرکز تهران – ۹ صبح تا ۸ شب ( حمیدرضا خجسته راد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کرکره برقی + غرب تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + تهران + کلیدسازی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – فقط غرب – شمال غربی ( علی یاوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + جنوب تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + غرب تهران + شمال تهران + مرکز تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل تهران به جز شرق – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مجید سلطانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + کرج + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب کرکره برقی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل کرج – ۹ صبح تا ۷ شب ( فرزین حبیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر و سرویس کرکره برقی + سیم کشی و برق کشی + نصب کرکره برقی + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حسین محمودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.