ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب درب های اتومات پارکینگی"


تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + کرج + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۸ شب ( حسین عالی پورریمله )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + مرکز تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب کرکره برقی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + شمال تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – شمال – مرکز – غرب – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد ناطقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + مشهد + تعمیر و سرویس کرکره برقی + گلبهار +

تماس بگیرید

کل مشهد – گلبهار – طرقبه – شاندیز – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( سهراب فغفورنژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کرکره برقی + کلیدسازی + نصب درب های اتومات پارکینگی + اصفهان + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر اصفهان ( جلال نصراصفهانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + غرب تهران + شمال تهران + تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( محمد اکبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

کرج + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – فقط داخل شهر کرج – ۱۰ صبح تا ۶ عصر ( اسحق صدیقی چوبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + کلیدسازی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – فقط غرب – شمال غربی ( علی یاوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

سیم کشی و برق کشی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + اصفهان + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حسین محمودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + غرب تهران + تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + جنوب تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

درب شیشه ای انجام نمیشود – غرب – جنوب — ۸ صبح تا ۸ شب ( حسین آقائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + نصب کولر آبی + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + سرویس کولر + نصب کولر + تعمیر کولر + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + شمال تهران + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – شمال غرب تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مرتضی مودبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + کرج + سیم کشی و برق کشی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب کرکره برقی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل کرج – ۸ صبح تا ۹ شب ( فرزین حبیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + شرق تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + کلیدسازی +

تماس بگیرید

شرق – مرکز ( مجید یوسفی کودزری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.